Mając na uwadze doświadczania zebrane w trakcie prac Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, w dniu 13 grudnia 2019 r. powołany został, przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Zespół do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Z uaktualnionymi zadaniami stojącymi przed członkami Zespołu oraz ekspertami współpracującymi w ramach zagadnień dot. zmniejszania zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa operacji lotniczych, możecie Państwo zapoznać się w załączonym Zarządzeniu nr 10/2019 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Decyzją nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisaną dnia 14 stycznia 2013 roku działalność „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami” została oficjalnie i formalnie usankcjonowana.

Głównym celem Komitetu jest monitorowanie zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu powodowanych przez zwierzęta, a także wypracowywanie i proponowanie najbardziej efektywnych działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń dla operacji lotniczych.

Spotkania Komitetu mają na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w kontekście sposobów postępowania z zagrożeniami ze strony zwierząt.

Prace Komitetu polegają również na proponowaniu i opiniowaniu opracowań, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Niezwykle cennym wkładem w profilaktykę bezpieczeństwa jest również upowszechnianie wyników prac analitycznych, prac przeglądowych, opracowań statystycznych oraz poradników dotyczących kompleksowego zabezpieczenia lotnisk i ich otoczenia przed zagrożeniem powodowanym przez zwierzęta.

W zakresie swoich kompetencji Komitet współpracuje z Komitetami ds. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla operacji lotniczych państw członkowskich ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) w ramach funkcjonowania WBA (Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Zderzeń z Ptakami).

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli m.in. zarządzających lotniskami, przewoźników, kontrolerów ruchu lotniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W spotkaniach mogą brać również udział osoby zainteresowane lub posiadające doświadczenie, wiedzę i chęci współdziałania, dla których zagrożenia powodowane przez zwierzęta dla lotnictwa (i vice versa) są istotne.

 

Spotkania Komitetów:

 

Piąte spotkanie
Warszawa, 19 grudnia 2017 roku

W dniu 19 grudnia 2017 roku na lotnisku Chopina w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Spotkanie zgromadziło 50 uczestników, w tym m.in. zarządzających lotniskami, osoby zajmujące się zagrożeniami powodowanymi przez środowisko dla bezpieczeństwa lotniczego na lotniskach, przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, resortu środowiska, linii lotniczych oraz ornitologów.

Prezentowane podczas spotkania informacje oraz dyskusje umożliwiły ekspertom wymianę informacji oraz poszerzenie wiedzy i zrozumienie wspólnych zależności między środowiskiem a lotnictwem. Idea spotkań Komitetu jest zbieżna z założeniami wymagań określonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i postrzegane są przez uczestników jako cenne i umożliwiające nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi na spotkaniu prezentacjami: (od 01 do 10)

 

Materiały ze spotkania: 

 

Czwarte spotkanie
Warszawa, 21 grudnia 2016 roku

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele portów lotniczych, specjaliści z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta, ornitolodzy, przedstawiciele strony wojskowej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W czasie spotkania przedstawiono szereg prezentacji, które dotyczyły m.in. aktualnie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych (UE, ICAO) w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i projektowanych zmian, zaprezentowano działanie systemu raportowania zdarzeń (ECCARIS) oraz przedstawiono praktyczne przykłady zderzeń statków powietrznych z ptakami, ich konsekwencje oraz podejmowane środki zaradcze i działania profilaktyczne. Szczególnie interesujące były przykłady zderzeń z ptakami w Lotnictwie Sił Zbrojnych oraz wyniki realizacji Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w bazach lotniczych.

Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z najnowszymi urządzeniami wykorzystywanymi do ochrony lotnisk przed zagrożeniami ze strony zwierząt, takimi jak: kamery termowizyjne, radary służące do wykrywania aktywności ptaków oraz systemy monitorowania lotniska stosowane m.in. w Danii i Wielkiej Brytanii.

W czasie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych prac komitetu i zaplanowano działania na przyszły rok, w tym zmianę decyzji powołującej komitet. Najważniejszym zadaniem Komitetu jest obecnie wsparcie stworzenia spójnego systemu regulacji w zakresie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta na lotniskach cywilnych i wojskowych oraz doregulowanie kwestii związanych z wykonywaniem operacji lotniczych m.in. nad obszarem rezerwatów i parków narodowych. W celu realizacji tych zadań niezbędna będzie aktywna współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w tym instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, przewoźników lotniczych oraz Ministerstwa Środowiska.

 

Materiały ze spotkania:

 

 

Trzecie spotkanie
Wrocław, 15-16 stycznia 2015 roku

Dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A., kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami odbyło się w dniach 15-16 stycznia 2015 roku we Wrocławiu.

Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyły m.in.:

 •  uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze;
 •  identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka;
 • zaangażowania ATC, linii lotniczych, pilotów;
 • współpracy lotniska z otoczeniem;
 • hodowli gołębi w otoczeniu lotnisk.

 

Materiały ze spotkania:

 

Drugie spotkanie
Kraków, 26-27 czerwca 2014

Na terenie Portu Lotniczego Kraków-Balice, w dniach 26-27 czerwca 2014 roku odbyło się  spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.
Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyły:

 • analizy przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - w zakresie zagadnień dotyczących zagrożeń powodowanych przez zwierzęta;
 • uzgodnienia projektu procedury zbierania szczątków zwierząt i ich identyfikacji;
 • uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6;
 • omówienia statystyki zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami w Polsce w latach 2010-2013;
 • zastosowania zasad SMS i zrównoważonego rozwoju w lotniskowym programie zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta – dr Dionysios Ntampakis (prezentacja w języku angielskim);
 • problemu powodowanego przez bociany tj. lokalizacji gniazd i zagrożeń przez nie powodowanych;
 • statystki zdarzeń statków powietrznych ze zwierzętami rejestrowanych na lotniskach wojskowych.

 

Materiały ze spotkania:

 

 

Pierwsze spotkanie
Modlin, 16 grudnia 2013 roku

W dniu 16 grudnia 2013 roku na zaproszenie Zarządu Lotniska Warszawa - Modlin odbyło się kolejne spotkanie uczestników „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami”. Spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i dają możliwość ich uczestnikom wymiany informacji m.in. na temat sposobów postępowania z pojawiającymi się w otoczeniu lotnisk zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta.  Podniesione zostały zagadnienia dotyczące:

 • Zgłaszania zdarzeń lotniczych – a ograniczenie ryzyka kolizji;
 • Gatunków ptaków i kolizji – wielkość, zachowanie, zagrożenie;
 • Otoczenia lotniska – rozważenie zmiany art. 87  ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393);
 • Ochrony biologicznej, jako elementu zarządzania przyrodą na terenie Lotniska Warszawa- Modlin;
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Wstępu do prezentacji „Terenowe radary”;
 • Bird Strike Management doświadczenia Wizzair;
 • Planowania i realizacji inwestycji infrastruktury lotniskowej (zabudowa lotniskowa) w aspekcie odstraszania ptaków.

Organizatorzy spotkania umożliwili uczestnikom zapoznanie się z infrastrukturą lotniska, a przede wszystkim z możliwościami praktycznymi radaru „ptasiego” stosowanego przez zarządzającego lotniskiem oraz specjalnie przystosowaną sokolarnią. W ramach licznych dyskusji zwrócono szczególną uwagę na konieczność przygotowania procedury (wraz z wnioskami) umożliwiającej służbom operacyjnym zbierania szczątków zwierząt, w celu określenia ich gatunków oraz zawarcia tych informacji w raportach o zderzeniach oraz uszczegółowienia zapisów dotyczących otoczenia lotniska w zakresie obecności zwierząt.

 

Materiały ze spotkania: